INFORMATIE

Van inspiratie tot ontwerp

Bij ons gaat alles in overleg. Van idee naar uitvoering en het eindresultaat. We werken veelzijdig en met kantoor aan huis besparen we de kosten.

Stappenplan en werkwijze:

  • Opdracht bespreking;
  • Prijs overleg en akkoord van de offerte;
  • De benodigde materialen verzamelen;
  • Contact over de uitvoering + correctierondes;
  • Het afronden van de opdracht en facturering.

Tarieven

De prijzen zijn afhankelijk van het aantal contact- en gewerkte uren. De facturering vindt vooraf, tijdens of na afloop van de opdracht plaats.

Maja’s werkervaring

Maja heeft inmiddels meer dan 15 jaar werkervaring met grafische vormgeving en als yogadocente heeft zij affiniteit met de gezondheid, zorg, bewustwording, ontspanning en de natuur.

Voorwaarden voor de samenwerking:

1.) Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige en duidelijke gegevens of materialen.
2.) De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst/gegevens.
3.) Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.